आ.व. २०७१/०७२ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको सारांश

आ.व. २०७१/०७२ को अवधिमा जिल्ला स्थित गा.वि.स., नगरपालिका, विषयगत सरकारी कार्यालयहरु तथा गै.स.स. हरुबाट सम्पादित विकास निर्माण लगायतका विविध कृयाकलापहरुको तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा उठेका विवध विषयवस्तुहरुलाई सार सक्षेपमा समेटी तयार गरिएको निर्णयहरु।

Annual Review Meeting 2072 Decisions

Skip to toolbar