बजेट तर्जुमा गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तथा प्राथमिकताका सूचकहरु

आगामी आ.व. २०७३/०७४ का लागि जिल्ला विकास समिति, विषयगत सरकारी कार्यालय, नगरपालिका,गा.वि.स. तथा गैर सरकाकरी संघ संस्थाहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तथा प्राथमिकताका अंकभार सहितको सूचकहरु

बजेट तर्जुमाका आधारहरु

 

Skip to toolbar