आ.व. ०७४/७५ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमाका आधारहरु

आ.व. ०७४/७५ को लागि नगरपालिका, गा.वि.स. तथा विषयगत कार्यालय एवं संघ संस्थाहरुले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन  गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमाका आधारहरु यस प्रकार रहेको छ।

Skip to toolbar