अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, Oct-Dec, 2016, Volume-IV January, 2017 District Information and Data Centre विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, Oct-Dec, 2016, Volume-IV
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, July – September, 2016, Volume-III July - September, 2016 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, July - September, 2016, Volume III
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha, April – June, 2016, Volume-II April 2016 - June 2016 विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quarterly Progress Updates Gorkha
April - June, 2016
Volume-II
मिति २०७३ आषाढ २६ गते निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को गो.न.पा. भित्र जि.वि.स. सभाहलमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३ आषाढ ३० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७३ आषाढ २६ गते निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को गो.न.पा. भित्र जि.वि.स. सभाहलमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रमको प्रतिवेदन
थुमि, घैरुङ र सिम्जुङ गा.वि.स.हरुमा एकिकृत घुम्तिसेवाको साथमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन २०७३ जेष्ठ २८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
थुमि, घैरुङ र सिम्जुङ गा.वि.स.हरुमा एकिकृत घुम्तिसेवाको साथमा भएको सार्वजानिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रतिवेदन
Post-Earthquake Response and Recovery Updates, Gorkha February 2016 , सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Organization Quaterly Progress Report -Volume I
गा.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०७०/०७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०७०/०७१
गा.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०६९/०७०
जि.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा तालिका, २०६९/०७०
नीति बजेट तथा कार्यक्रम २०७३/०७४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवौं जिल्ला परिषदको निर्णय एवं स्वीकृत नीति बजेट तथा कार्यक्रमहरु सार्बजनिक गरिएको ।
जि.वि.स. MCPM नतिजा आ.व. २०७०/०७१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आ.व. २०७०-०७१ को न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा
आ.व. २०७१/०७२ को न्युशकास मापनको नतिजा २०७३-०४-०७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१/०७२ को न्युशकास मापनको नतिजा
वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ २०७२-११-२५ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नवौं जिल्ला परिषद् बाट पारित "वार्षिक जिल्ला विकास योजना", आर्थिक वर्ष २०७३/०७४
२०७२ फाल्गुण १८ गते
जन्म दर्ता विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जन्म दर्ताको ढाँचा
वार्षिक खरिद योजना, आ.व. २०७१-०७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-०७२ का लागि वस्तु तथा निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना
म.ले.प. प्रतिबेदन आ.व.०७१/७२ २०७२/६/१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. गोरखाको आ.व. ०७१/७२ को म.ले.प. प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको ।
जिल्ला दररेट २०७२-०४-२६ जिल्ला प्राविधिक कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गोरखा जिल्लाको आ.व. २०७२-०७३ को स्वीकृत जिल्ला दररेट
वार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व. २०७२/०७३ २०७२-०६-१४ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
"कृषिमा व्यवसायीकरण, पर्यटन र पूर्वाधारको विस्तार, समतामूलक र समुन्नत समाज विकासको मूल आधार" आठौं जिल्ला परिषदकबाट पारिद वार्षिक जिल्ला विकास योजना, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३, २०७१ फाल्गुण २७ गते
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.गोरखाको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ सार्वजनिक गरिएको

Skip to toolbar