ऐन कानुन निर्देशिका
गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे

गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे ngo-guideline-2073-gorkhaगैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धमा ।

गैर सरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धको मन्त्रालयको पत्र  Ngo Terms & Conditions
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०६४

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०६४
सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०६४

सार्वजानिक खरिद नियमावली, २०६४सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३

सार्वजानिक खरिद ऐन, २०६३सुशासन ऐन, २०६४

सुशासन ऐन, २०६४Skip to toolbar