ऐन कानुन निर्देशिका


स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४सूचनाको हकसम्बनधी नियमावली, २०६५

सूचनाको हकसम्बनधी नियमावली, २०६५सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली,२०५६स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५Skip to toolbar