जिविसका निर्णयहरु


जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय

जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय


बजेट तर्जुमा गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु तथा प्राथमिकताका सूचकहरु

आगामी आ.व. २०७३/०७४ का लागि जिल्ला विकास समिति, विषयगत सरकारी कार्यालय, नगरपालिका,गा.वि.स. तथा गैर सरकाकरी संघ संस्थाहरुले बजेट तर्जुमा गर्दा लिनुपर्ने...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७१/०७२ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको सारांश

आ.व. २०७१/०७२ को अवधिमा जिल्ला स्थित गा.वि.स., नगरपालिका, विषयगत सरकारी कार्यालयहरु तथा गै.स.स. हरुबाट सम्पादित विकास निर्माण लगायतका विविध कृयाकलापहरुको...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७०/०७१ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको सारांश

आ.व. २०७०/०७१ को अवधिमा जिल्ला स्थित गा.वि.स., नगरपालिका, विषयगत सरकारी कार्यालयहरु तथा गै.स.स. हरुबाट सम्पादित विकास निर्माण लगायतका विविध कृयाकलापहरुको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar