सूचना तथा समाचार


निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तरगत आ ब ०७३।७४ मा सञ्चालन हुने योजना तथा बजेट बिबरण

निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तरगत आ ब ०७३।७४ मा सञ्चालन हुने योजना तथा बजेट बिबरणआ.व. ०७४/७५ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमाका आधारहरु

आ.व. ०७४/७५ को लागि नगरपालिका, गा.वि.स. तथा विषयगत कार्यालय एवं संघ संस्थाहरुले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन  गर्नुपर्ने बजेट...
थप पढ्नुहोस ...पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

विभिन्न निर्णयहरु गर्दै जि.वि.स. गोरखाको पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न
गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे

गैर सरकारी संस्था परिचालन मार्गदर्शन २०७३ सार्बजिनक गरिएकाे ngo-guideline-2073-gorkhaआ.व. ०७२/७३ मा गा.वि.स.हरुको सम्पादित कार्यको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७२/७३ मा गा.वि.स.हरुको सम्पादित कार्यको न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मापन मुल्याङ्कनको लागि प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar