सूचना तथा समाचार


जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय

जि स स को मिति २०७४।०५।२६ गतेको ग्रामिण सडक मर्मत गर्ने सम्बन्धी निर्णय
निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तरगत आ ब ०७३।७४ मा सञ्चालन हुने योजना तथा बजेट बिबरण

निर्बाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम अन्तरगत आ ब ०७३।७४ मा सञ्चालन हुने योजना तथा बजेट बिबरणआ.व. ०७४/७५ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमाका आधारहरु

आ.व. ०७४/७५ को लागि नगरपालिका, गा.वि.स. तथा विषयगत कार्यालय एवं संघ संस्थाहरुले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबलम्बन  गर्नुपर्ने बजेट...
थप पढ्नुहोस ...पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न

विभिन्न निर्णयहरु गर्दै जि.वि.स. गोरखाको पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न
Skip to toolbar