आ‍.व.०७४।७५ को २०७५।१। १७ (April 30,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७५।१।१७,April 30,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ‍.व.०७४।७५ को २०७४।१२। १७ (March31,2018 )सम्मको भूकम्पका लाभग्राहीहरुलाई किस्ता गएको बिस्तृत विबरण साविक गा‍.वि.स.बमोजिम हाल(मिति २०७४।१२।१७,March 31,2018)सम्म किस्ता रकम गएको सारंश आ.व. ०७४/७५ को लागि जिल्ला दर रेट तय गरी सार्वजानिक गरिएको । तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा आ.व.०७३/७४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट सार्बजनिक गरिएको । स्थानीय तह पुनसंरचना प्राबिधिक सहयोग समिति गोरखाको अत्यन्त जरुरी सूचना निजी आवास पुननिर्माण अनुदान सम्झौताका लागि छनौट भएका लाभग्राहीहरुको सूची जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको नयाँ वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७२/०७३ को लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय गोरखाको आ.व. २०७२/०७३ को लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यतालिका यस प्रकार रहेको छ। Annual Work Shedule –...
थप पढ्नुहोस ...
MCPM नतिजा आ.व. २०६९/०७०

जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा तालिका, २०६९/०७० ddc mcpm result069-70 गा.वि.स.का न्यूनतम शर्त मापनको नतिजा २०६९/०७० vdc...
थप पढ्नुहोस ...बजेट तर्जुमाका आधार तथा आयोजना प्राथमिकीकरणका सुचकहरु

जिल्ला विकास समिति गोरखाको योजना तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने बजेट तर्जुमाका आधार तथा आयोजना प्राथमिकीकरणका सूचकहरु Indicators of Budget 071-72आ.व. २०७२-०७३ को निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०७२-०७३ को निर्माण कार्यको वस्तु तथा निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना KHARID 1 KHARID 2

आ.व. २०७२-०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको अध्यावधिक विवरण

आ.व. २०७२-०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको  सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०६९ ,अनुसूची ८ र ११ बमोजिम को...
थप पढ्नुहोस ...
आ.व. २०७१-०७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको अध्यावधिक विवरण

आ.व. २०७१-०७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको  सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०६९ ,अनुसूची ८ र ११ बमोजिम को...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar