सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७२-०७३ को निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना

आ.व. २०७२-०७३ को निर्माण कार्यको वस्तु तथा निर्माण कार्यको वार्षिक खरिद योजना KHARID 1 KHARID 2

आ.व. २०७२-०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको अध्यावधिक विवरण

आ.व. २०७२-०७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको  सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०६९ ,अनुसूची ८ र ११ बमोजिम को...
थप पढ्नुहोस ...
आ.व. २०७१-०७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको अध्यावधिक विवरण

आ.व. २०७१-०७२ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समुहको  सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०६९ ,अनुसूची ८ र ११ बमोजिम को...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७०/०७१ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको सारांश

आ.व. २०७०/०७१ को अवधिमा जिल्ला स्थित गा.वि.स., नगरपालिका, विषयगत सरकारी कार्यालयहरु तथा गै.स.स. हरुबाट सम्पादित विकास निर्माण लगायतका विविध कृयाकलापहरुको...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar