लेखा परीक्षण प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
म.ले.प. प्रतिबेदन आ.व.०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२/६/१५ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. गोरखाको आ.व. ०७१/७२ को म.ले.प. प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको ।
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स.गोरखाको आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ०७१/७२ सार्वजनिक गरिएको
म.ले.प. प्रतिबेदन आ.व.०७०/७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स. गोरखाको आ.व.०७०/७१ को म.ले.प. प्रतिबेदन सार्वजनिक गरिएको ।
आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आ.व. २०७०/०७१ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७०-०७१ को आन्तरीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन आ.ब‍ ०६९/७० लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२-०६-१४ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.ब‍ ०६९/७० को आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिबेदन
Skip to toolbar